गर्ल फ्रेन्ड चिकेको

यो कुर हम्रो एक्सम सकियेको जुस्त २ दय्स पक्सि को हो। रिम अन्द मे फचेबोओक म कुर गर्दै थिय्औ। हमि कुर गर्द गर्द अलिक न्औघ्त्य हुन थलय्औ॥ हमि न्औघ्त्य वको ३० मिन पक्सि उस्ले मलै सद को एमो पथयो मैले “क वो बबु? किन सद्?” वनेर पथये। शे रेप्लिएद मे थत “ई अम अलोने अत ह्ॐए अन्द इ नेएद योउ विथ मे॥ प्लेअसे च्ॐए तो मे।” वन्यो॥ मैले बुझे कि हम्रो न्औघ्त्य छत ले उस्लै आसर पर्क्स​… सो शे वन्त मे॥ अनि म पनि केइ तिमे वस्ते नगरेर उस्को घर गये। ऊस्को म्ॐ दद भैर गको रैक्सन्। शे वस अलोने अत ह्ॐए। ऊस्ले मलै देहेर एक्दम खुसि मनिन्॥ अनि मलै घर म वेल्च्ॐए गरि… म घर वित्र छिरे अन्द उस्ले वनिन कि “उ जुस्त वैत फोर व्हिले॥ म तेअ बन्औक्सु”। अनि मैले पनि ओक वनेर ट्व हेर्न लये… ५ मिन पक्सि तेअ लियेर आइन्॥ अनि मैले सोधे किन मलै बोलको वनेर​॥ उस्ले तेअ को त्रय रखेर मलै अयेर मेरो गल म किस्स गरि॥ अनि वनि “बुज्य्औ देअर किन बोलको?”। मैले बुजेर पनि नबुजे जस्तो गरे। अन्द थेन शे किस्सेद ओन म्य लिप्स्। अनि मैले वनि “अए बुजे बुजे…”॥ठेन शे स्मिले अन्द शे तोओक मे तो हेर रोॐ… अनि उस्ले दोओर च्लोसे गर्यो… मैले वने “ई लोवे योउ कन्क्सि… लोवे उ सो मुछ्”… थेन शे जुम्पेद ओन मे अन्द स्तर्तेद तो किस्स म्य लिप्स्॥ मैले पनि मजले किस्स गर्न लगे अन्द उस्लै बेद म उथयेर सुतये… अब रिम को मथि सुतेथिये… मैले उस्लै किस्स गर्दै उस्को ट्-शिर्त बत उस्को बोओब मद्न थले॥ ऊस्को बोओब्स एक्दम नरम अन्द गिलो थियो… अनि उस्ले मलै किस्स गर्द गर्द रोकयेर मेरो शिर्त खोल्दिन लगि॥ मैले पनि उस्को ट्-शिर्त खोल्दिये… अनि उस्को शोर्त्स पनि खोल्दिये॥ नोव शे वस ओन ओन्ल्य पेन्त्य्॥ उस्ले ब्र नलको रैक्स​॥ मैले उस्को नकेद बोओब्स छुस्न लगे॥ अन्द उस्ले मेरो हेअद मसर्दै थि… करिब ३ मिन बोओब छुसे पक्सि… मैले उस्लै बेद म सुतये अन्द तल अयेर उस्को पेन्त्य खोलेर उस्को पुति छत्न थले… उस्को पुति व्हिते अन्द पिन्क थियो… पुति म बाल थियेन​… मलै एक्दम मज अयो॥ मैले उस्को पुति छत्दै थिये॥ उस्ले अफ्नो बोओब मदै थियो॥ अन्द सुद्देन्ल्य शे सैद तो मे थत “बब्य स्तोप इत्॥ प्लेअसे इन्सेर्त योउर पेनिस ओन मिने वेगिन​॥” ॥ मैले त्यो सुनेर वने॥ “बब्य एक्क्सिन क्… अन्द अब तिमिले मेरो लदो छुसन​॥” ॥ मैले लदो छुस वन्द नै वनि सुरुम​॥ तर म पनि फोर्चे गर्न लगे… अन्द फेरि पनि नै वनि… म रिसये जस्तो गर्द झ्यप मेरो लदो पकदेर अफ्नो मुख म हलि अन्द वनि “णोव हप्प्य्?” ॥ म पनि मुकुर्औद “य बब्य्”। वने…करिब ५मिन मेरो लदो छुसिन उस्ले अन्द वनि…” ल अब हलन छितो॥ खपि सक्नु वयेन​…”… ठेन मैले उस्लै दोग्ज्ञ स्त्य्ले म छिक्न थले॥ उस्को पुति एक्दम तिघ्त थियो॥ अन्द मेरो लदो पनि सुरु म छिरेन ब्त पक्सि थुक लगरेर जस्रि तसरि छिरये॥ सुर म झत जद उस्को मुख म “आइया” वोर्द अयो॥ मैले बब्य केइ हुदैन वनेर वित्र बैर गर्न लये॥, उस्को मुख म “अह्ह​, उह्ह्॥ दुख्यो॥ सुस्तरि जनु… सुसतरि गरन​…अह अह अह​॥” जस्तो वोर्द औन लयो॥ मैले उस्को वोइचे सुनेर झन फस्त गर्न लये… करिब ५ मिन हल्द हल्द उस्लै दुख्न छोद्यो अन्द मैले उस्लै सिद बनये र उस्को पुति म हल्न थले… शे एञोयेद अलोत्॥ मैले उस्लै उस्को खुत फत्येर​, दोग्ज्ञ पोजे म​, ६९ पोजे म अन्द ४१ पोजे म छिके॥ हमिले त्यो दिन ३ होउर जति सेक्स गरेको…।

कृपया ध्यान दिनु होला यो कुनै शैक्षिक साईट होईन र यहाँ भयका कुनै पनि पाठ्यबस्तु शिक्षाप्रद पनि छैन । धन्यबाद । ।