चिकेको कथा

म २१ येअर् को वय।मेरो घर् धरन् म च।टर म क्त्म् म कोथ लेयर पद्द्क्सु।मेरो घर् म मोम् दद् अनि मेरो सनो सिस् क्स।मेरो बैनि १० म पद्क्स।मैले बच्लोर् गर्दए गर्द बैनि ले स्ल्क् नि देक्स।स्ल्क् सकेर क्त्म् घुम्न बोलौक्सु वनेको थेय मैले।घर् बत दै तेइ क्स १ म्न्थ् बस् दै लै रम्रो खन बनयर खुवौनु वनेर दद् मोम् ले क्त्म् पथये देनु वयो।

 स्ल्क् सके पक्से त बैनि नि थुलि वये क्स।ड्रेस्सुप् ले नि तेस्तो दखेअको होल।होत्पैन्त् अनि तिते त्शिर्त् लौद त मैले बैनि हएन कि जस्तो लगो।आको सुरु दिन् नए मत हरेको हरये वय।औत मत्र कोथ थेयो मेरो।तेस्कै सिदे म सनो कित्चेन् थो।खन खयर २ जनए मेर्प् लप्तोप् म गन सुन्न थलेम्।११ बजे सकेको हुनले मैले अब सुतुम् वने बैनि लै।१ त मत्र बेद् वको ले गर्द सगए सुतिम्।रति सपन म नि बैनि को सनो बूब्स् दखे।रति तेइ सम्जदए सुतेको वयर होल निघ्त्फल्ल् वयो।बेहन् चदए क्ल्ज् जनु गय अनि १२ बजे क्ल्ज् बिद वयर औद बैनि ले खन रेअड्य् बनकि रक्स।त्यो दिन् अक्क्स्न् बैर घुमेम् अनि बेलुक द्रेस्स् चङे गर्ने बेलम मलै उत हेर्न लगयर फरे बैनि ले।तर मैले कमेर ओन् गरेर रेकोर्द् म रखेर पक्से हरे।उस्को सनो बूब्स् ले मेरो लदो रिनिक बनको थेयो।उस्को पुति कस्तो होल वन्दए सोच्दए बसेको थेय।रति खन खयेम् ।अनि सुत्ने बेलम सगए गन सुनददे सुतेम्।मेरो दिमग् चै उस्को बूब्स् म थेयो।मेरो लदो उथेओ तेयो।अक्क्स्न् पक्से बैनि नेदै।मैले नजेक् गयर उस्को हत्, खुत हरे।मैले कोन्त्रोल् नए गर्न सकेन अनि बिस्तरए अङलो मर्न थल।उव्व् निन्र म थि।निन्र मए उस्ले नि अलि नजेक् आये।म तैते वयर तसेअ।अनि बिस्तरो बूब्स् समौन थले।बूब्स् बिस्तरो समौद उस्ले थ पको थेन।पक्से पुति म बिस्तरो हन्द् क्सेरय।बैनि ले पुति को हैर् कतेकि रक्स।अनि पुति म बिस्तरो औल ले चलये देको थ पये क्स।दै क् गरेको वन्न थलि अनि मैले उस्को हन्द् मेरो लदो म क्सेरये देय।उस्ले सुरु म त नै वन्दए थि पक्से पुति म औल ले चलय पक्से मज आयक्स।मैले बिस्तरो बूब्स् चुस्ने थले।सनो बूब्स् चुस्द अज आयो।अनि पुति नि चुस्न थल।बैनि को पुति चुसेर पुति बत मल् झरे देय।उस्ले नि मेरो लदो मज ले चुसो।उस्को १स्त् चेकै वको ले गर्द क्सेरौद अलि दुखे क्स।अलि लि ब्लूद् नि आयो।त्यो रत् व्होले निते चेक्दए बसेम्।अर्को दिन् बत त म क्ल्ज् बत औने बेतेकै चेक्थिम्।अनि अक्क्स्न् बैर घुमो अनि रति चेको।१ म्थ् रेगुलर् असरे चेक्दए बसेम्।
२ य्र् वयो ऐले नि म घर् गको बेल बैनि लै चेक्क्सु।उव्व् नि खुसि क्स डै को चेकै ले म नि खुसि क्सु। 

कृपया ध्यान दिनु होला यो कुनै शैक्षिक साईट होईन र यहाँ भयका कुनै पनि पाठ्यबस्तु शिक्षाप्रद पनि छैन । धन्यबाद । ।