जोर सङग चुश्न थाले

कुर यो २येअर् अगदि को हो, म् स्चूल् प्ध्द देकि नै सबीन(नमे चङे) नम् गरेको केति लए मन् परओथे। स्ल्क् प्क्सि ओनि अर्कै क्ल्ज् न्द् म् अर्कै क्ल्ज् म प्ध्न थल्यौ ब्त् हम्रो कोन्तक्त् वने कैले कहि वैरहन्थ्यो।
ओनि प्नि रम्रै तरिक ले कुर गर्थि।
१२ क्लस् को एक्सम् आओन् आतेको थियो त्यस् दिन् ओलए रति ११ब्ज् तिर् फ्न् गरेर् एओत कुर वन्क्सु वने ब्त् त्यो दिन् वन्न सकिन् तेस्को वोलिपल्त फोने गरे न्द् ओलए प्रोपोसे गरे, प्रोपोसे नि अक्केप्त् वयो कोज् ओले प्नि म्लए स्चूल् देखि नै मय गर्थि ब्त् वन्न दरोथि। हम्रो २ एक्सम् सक्यो तेस्प्क्सि म् एङिनीरिङ् न्द् ओनि चै म्ब्ब्स् को एन्त्रन्के प्रेपरतिओन् गर्न् क्त्म् आयौ। म् सेअ म न्द् सबीन चै णमे म एन्त्रन्के प्रेपरतिओन् क्लस्स् जोइन् गर्यौ।।।
ओनि कुपोन्दोले म बस्थि जस्ले गर्द ओनि प्ध्न जद म् पध्ने इन्स्तितुते को बतो हुदै जन्थि म् ओस्लए सधै ओस्को इन्सितितुते सम्म पुगएदिन्थे, कैले कै त हमि क्लस् नगयेर् फुन्पर्क् त कैले मोविए हेर्न् जन्थ्यौ। डिओसो वर्दिन् घुम्थौ न्द् रति व्होले निघ्त् फोन् म कुर गर्थयौ। फोने म प्नि किस्स् , हुग् गर्थ्यौ ब्त् रेअल् म चै गरेक थियेनौ।।
एक् दिन् रति कुर गर्द गर्दै मैले किस्स् मगे ओले वनि वोलि मेरो कोथ आओ रेअल् मै किस्स् दिन्क्सु।
टेस् रात् त म् निदओन् प्नि सकिन् कति खेर् बिहन् हुन्क्स वनेर् वैत् गरि र थिये।
९ब्ज्ने बितिकै म् ओन्को कोथ पुगिहले,
त्यो दिन् ओनि निकै सेक्स्य् देखि र थि, ओन्को बूब्स् बिच् को धर्क प्रस्तै देकिन्थ्यो। म् त कोथ पुग्ने बितिकै अङलो म हलेर् कति खेर् आफ्नो प्यस् मेतओ वै र थियो।
टेस्प्क्सि मैले ओस्लए आफ्नो तिर् तनेर् लिप्स् म किस्स् गर्न खोजे ब्त् ओले हत न पत मेरो हात् क्सोदओदै पख् झ्यल् न्द् धोक लोक्क् गर्न् लगि।
लोक्क् गरि सके प्क्सि ओ आफै म् नजिक् आए म् ओलए झ्यप्प समतेर् आफ्नो अङलो म बेरे ओस्को हरेक् पर्त् म म् चुम्न थले ओ प्नि म्लए सथ् दिर थि, म् बिस्तरै निधर्, आन्ख, गल, लिप्स्, घति हुदै बुबु म मुख जोत्न थले ,एओत हात् ले ओस्को बुबु लए मथि बातै मद्न थले, तेस्प्क्सि ओस्को कुर्त लए निकल्दिये न्द् ओले रतो ब्र लकि रैक्से म् ब्र मथि बात् नै ओस्को बुबु लए जोर् जोर् ले चुस्न् थले ,ओले प्नि मेरो त्श्र्त् खोलेर् मेरो क्सति वरि चुम्दै साथ् दिर थि, म् बिस्तरै आफ्नो हात् लए ओस्को पुति वको थओ तिर् सुम्सुमओन् थले, ओनि त झन् आअह्ह्ह् ऊओह्ह्ह्।।।। मेरो रज आज् मेरो प्यस् बुझएदेओ वनि रथि, म् प्नि ओन्को सुर्वल् लए ओस्को बोद्य् बात् अलग् गरि दिये, ओन्ले लको कलो पेन्ति त पुरै विजिसकेको थियो।।।
म् प्नि आफ्नो बकि लुग पुरै निललेर् म् नग्न् वैसकेको थिये।
ओन्को बकि ब्र न्द् पेन्ति ल प्नि निकलिदिये , ओन्को पुति त हेर्दै चिकि हलु जस्तो थियो, सविङ् गरेकि रैक्से सायद् म् आओक्सु वनेर् नै होल। म् आफ्नो जिब्रो ले ओस्को पुति लए चत्न् थले। जिब्रो लए पुति बहिर् वित्र गर्थे ,ओस्को पुति बात् त पनि आको आएथियो ओ प्नि मेरो रज, म्लए अब् बदि नतद्पओ वनि र थि, म् प्नि अब् त चिन्क्नु पर्क्स वनेर् ओस्को सम्ने हुने गरि ओन्को खुत ल हतये, ओत मेरो लदो त आये देखि नै फन्फनए र थियो कति खेर् पुति म क्सिर्न पाओ वनि र थ्यो,। टेस्प्क्सि म् आफ्नो लदो लए ओस्को पुति म क्सिरओन् खोजे , अलि कति क् क्सिरेको मत्र थियो, ओनि त आऐयाअ दुखो , निकल् वन्दै थि, म् निकलेर् फेरि बिस्तरै क्सिरओदै थिये, न्द् एक् चोति जोर् ले धक दियेर् पुरै लदो ओस्को पुति म क्सिरएदिये, ओनि जोर् ले करएन्, ओन्को आन्ख म त आसु पो आएसकेको थियो, तेस्प्क्सि त बिस्तरै बितरै लदो लए ओन्को पुति म पेल्न् थले न्द् ओ प्नि आह्ह्, ऊह्ह्।।। फुक्क् मे ।।। फुक्क् मे बब्य्, ऊह्ह् येस्, येस् वनि र थि।।।
अबोउत् १६मिन् कोन्तिनुओउस् चिके मेरो स्पेर्म् झर्यो न्द् जुन् मैले ओन्को पुति मै झर्दिये।।
हमि दुबैजन सिथिल् वसकेक थियौ, एक्क्सिन् सम्म त ओन्को मथि नै पल्तिरहे, तेस्प्क्सि हमि दुबैजन् ओथ्यौ, ओन्को पुति, बेद्शीत्, सथै मेरो लदो म ब्लूद् लगिर थियो, तेस्लए पुक्सेर् लुग लए वरि वोक् लग्यो खज खन् जओ वनेर् बजर् तिर् गयौ।।।
टेस्प्क्सि प्नि हमि बेल मौक म चिकमरि खेल्थ्यौ।।
कैले ओन्को रूम् म त कैले मेरो रूम् म।
ब्त् ऐले हम्रो ब्रेअकुप् वैसकेको क्स, ओले म्लए क्सोदेर् अर्कै केत सङ चिकमरि खेल्न् थलेकि क्से, म् वने त्यो चिकेको दिन् हरु लए सम्झिदै सधै ओस्को नाम् म कयौ व्रुन् हत्य गरि र क्सु।। 

कृपया ध्यान दिनु होला यो कुनै शैक्षिक साईट होईन र यहाँ भयका कुनै पनि पाठ्यबस्तु शिक्षाप्रद पनि छैन । धन्यबाद । ।