चिक्न सम्म चिकियो धराने ननि

दुध् पनि कतो सरो भने तेस् पचि उ हल्क लजै र पैस मेरो कख्म फल्दि मैले तिपेर् फेरि दिये तेस् पचि हमि गफ् गर्दै आयेउ रत्को १२।बजे पचि उ निदौन् थलि तर म चहि निदैन् उ निदयेर् मेरो कुम् उस्को मुन्तो रखेर् सुत्न थलि मैले उस्लै बिस्तरै अङलो मरे तेस् पचि मरो हत् हरु गदि हल्लिद खेर उसको दुध् मैले जनि जनि चुन् थले यसरि उस्को दुध् पैल त गदि हल्लिद मत्रै चुन्थे पचित तेत्ति कै पनि मैले मद्न थले सहेत् उस्ले थपै होलि तेसैले उ उथि उस्ले भनि सोर्‍य् है मत तपैको कुम् म पो निदयेचु भनि मैले भने इस् ओक् उस्ले फेरि सोदि अनि तपै चहि नसुत्नु हुने मैले भने मेरो सतो पनि तपै नै सुत्नु न भने यस्तै करम म गदिको खलसि ले भन्यो ल ल पिसब् फेर्ने मन्चे जति झरौ भन्यो म झर्न थले उ पनि मेरो पचि पचि आए उस्ले भनि तपै र अक् तिर् जम्न ल मैले भने लज् हुदैन चोर मन्चेर चोरि मन्चे पिसब् फेर्न अक् तिर् जद भने उस्ले भनि मलै दर् लग्६ फेरि रति म कस्ले देख्च रन् अ तपै ले मेरो देख्नु हुन्६ न म तपैको देख्चु भनि मैले पनि थिकै६ भनेर् पिसब् फेरेर् हमि फेइ बुस्म चदेउ मग्को महिअ थियो जदो त भै हल्६ तेहि मथि निघ्त् बुस्को कुदै मैले थुलो जक्केत् लगको थिये उस्लै जदो भयो जस्तो लगेर् मैले जदो भयो तर उस्ले भनि हैन फेरि अक् पचि मैले भने ल अलिक् यत सरन यो जक्केत् अदि अदि ओदौ केहि हुदैन् उसलै पनि जदो भको थियो केर आए तेस् पचि क् खोज्च कनो आख भने झै भयो मलै अनि मैले बिस्तरै मेरो हत् हरु उस्को दुध्म म लन् थले उस्ले कुनै बिरोद् गरिन् यस्तै करम् १ घन्त जति चले पनि मैले मजले उ स्को दुध् चलौन् थले तेस् पचि मैले किस्स् पनि गर्न हले अनि उस्को पुति खेलौन् खोजेको त तेह त अगि नै क् क् पो भै सकेको रहिच पनि आयेर् धुतो तर मेरो लदो द्खि चहि तेति पनि थियेन् बुस्म सबै मन्चे सुति रखेको थिये अनि मैले उस्लै बिस्तरै घोप्तो पर्न लगयेर् मेरो लदो चुस्न लगये उस्ले मनि मैले भने केहि हुदैन् क् चुसन् मेरो धेरै आग्रह पचि उस्ले चुस्न थलि मलै पनि मज आयो तेस् पचि मैले भने गरौल तर उ बोलिन् येस्को मत् लब् मैले बुजे हुन्६ र उस्ले लगको सुर्वल् मैले बिस्तरै आद खोले अनि पेरो पेन्त् पनि खोले उस्ले भनि कसरि चिक्ने यस्तो थौम मैले भने तिमि चुप् चप् बसन् मसग इदेअ च क् भने अनि उस्लै हल्क उबिनु लयेर् म अलि कति सरे अनि उसलै म मथि बसयेर् उस्को पुतिम म मेरो लदो चिरये म हल्लिन नमिल्ने भयेको ले उ घरि घरि हल्लि रको थि तर बुस् ले आफै हल्लौने हुनले हम्लै गरो भयेन् लग भग् १०।१५ मिनेत् पचि उस्ले भनि भयेन् मलै त हुन लगो भनि मेरो पनि भैले बिद गर्न लगेको थियो मैले पनि हुन लगो भने र अनि १।२ मिनेत् पचि मैले उस्को पुति भित्र नै मेरो भै लै चदै दिये अनिस् अन्त भये अनि हमि गफ् गर्न थलेउ र मत निदये चु पो यसो उथेको त बिहन् पो भये६ अनि धरन् आउन लगेको रहेच अनि अक् चिन् पचदि धरन् पनि आयो र हमि दुबै जन झरेउ र मैले उस्लै सोदे घर् जने हैन उस्ले भनि हमि अक् दुइ दिन् सगै बसौ न कुनै होतेल् म हुदैन् मैले भने हैन मेरो मम लै मैले आज् जसरि पनि भत्नु च भने तर कर् गर्न हलि प्ल्ज् भन्न थलि मैले पनि नै भन्न सकिन् अनि हमि अकुत होतेल् म गयेउ र मैले मम लै फोन् गरे मम गदि बतोम बिगृयो म आउन धिलो हुन्६ होल भने तेति बेल मेरो ममको चोरको जन्म दिन् थियो तर म जन् सकिन् मम ले थिकै६ भन्नु भयो अनि हमि होतेल् म बुद बुदि भयेर् नम् दर्त गरयेउ अनि बसेउ खन् असन खयेर् नुहन लै म गको त उ पनि पो आए म सगै अनि मैले भने तिमि बस्दै गर् म नुहयेर् आउचु अनि तिमि जौ भने तर उस्ले मनिन् हमि सगै नुहौन् गयेउ मैले उस्को पुति रति देखेको थिन् दिउसो हेरेको त यर् क्य दमि पुति भने मैले फेरि उस्को पुति म मेरो २ओत अ्ल चिरयेर् हल्लौन् थले उस्लै मज आयेच केर उस्ले अर्को पनि अ्ल चिरौन लगै अनि मैले तिन् ओत अ्ल चिरयेर् हल्लौन् थले उ करौन् थलि ययययय गोद् गोद् गोद् भन्न्न थलि नुहै रको थौम कसैले सुन्च भनेर् मैले मेरो मुच् उस्को मुख्म जोदे अनि किस्स् गर्न थले यो करम् अक् चिन् रयो अनि उस्लै मेरो लदो चुस्न लगये मजले चुसि यर् सबै भित्र चिरुन् जेल् सम्म चुसि मलै पनि मज आयो अनि अक् चिन् पचि मैले उस्लै घोप्तो परेर् चिक्न थले र मथि बत् पनि पनि ओन् गरे पनिम मजले चिक्यो तेस् बेल चहि मैले उस्को मुख्म झरि दिये उस्ले सबै खै अनि अकचिन्म भनि कस्तो चिप्लो है अब अर्को चोतिको पनि खन्चु ल भनु मैले हुन्च भने तर पनिम चिकेको ले मेरो लदो दुखि रको थियो र उस्लै सोडेको पुटि डुखेको चैण भणेर् उस्ले पणि पुटिको रस् जटि सबै पणि पखलियो अणि डुख्डैणट भणि यसरि मैले डिण्म ५।डेखि७चोटि सम्म उस्लै चके र हमि ५दिन् तो होतेल् म बसेउ अनि हमि होतेल् देखि निस्कियेउ र उस्को फोन् नो: मलै दिर् अ मैले पनि मेरो नो;दिये र हमि चुति येउ हमि फोन्म कुर गरि रहन् थेउ तर बिच्म म इन्दिअ आर्मि भिद्न भनेर् इन्दिअ गये तर म सफल् हुन सकिन् अनि तेसै ले म २।४।महिन इन्दिअ तिर नै बसे मेरो पोइलको सिम् पनि हरको थियो इन्दिअ देखि मैले फोन् कहिले पनि गरिन् अनि २।४ महिन पचदि म नेपल् आये अनि उस्को यद् अयो र फेरि उस्लै पोइलको नो: फोन् गरेको तोत अर्कै मन्चे ले पो चलौदो रहि६ अनि मैले उस्को बरेम भने उ मेरो सथि हो यसरि म इन्दिअ गको थिये भनेर् सबै कहनि भने पचि उस्को नो: पये अनि फोन् गरे उस्ले मलै गलि गरि धोके बज् एद उदर् दुनिय भ्नि तर मैले उस्लै सम्जये तर उस्को बिबह हुन् लगेको तर म सग अक् चोति भेत्न चहन्चु भनि तर मैले सोचे अब अर्कको हुन् लगेको मन्चे लै भतेर् कम् चैन तेसै ले मैले उस्लै भने हेर म फेरि २।४ दिन् भिर नै इन्दिअ जनु६ भेत्न सक्दिन् भने उस्ले पनि थिकै६ भनि अनि तो दिन् देखि मैले उस्लै फोन् गर्न चोदे र म पनि क्त्म् तिर नै आये क्त्म् म म सनो जोब् गर्थे मेरो कोथ क्त्म् म बोउद म थियो म तेसरि क्त्म् म जोब् गरेको पनि १ बर्स हुन लगेको थियो मैले सोचेको थिन् कि उ सग फेरि भेत् हुन्६ भनेर् हमि सगै कम् गर्ने औत स्तफ् को जन्म दिन् परेच उस्ले मलै पनि बोलयो अनि बेलुक तिर् म पनि हेरो भयेर् पर्त्य् म गये तेह मैले रम् अलै देखे र मेरो सथि लै सोदे उतो आए मै कोहो भन्र् उस्ले भन्यो तो मेरो बुदिको सथि हो बुदो उ।क्।गको६ बिबह गरेको १बर्स हुन लगो बिबह गरेको ५।६ महिन पचदि बुद उ क् गको भन्यो अनि मेरो सथिले मलै सोदो किन मन् परो हहहहह गरो मैले हैन यर् सोदेको मत्र हो कोहो भनेर् भने अनि तेस् पचि म बीर् पिउन थले येति कैम कसैले मलै बोलयो सगर् भनेर् मैले सोचे येत्रो पर्त्य् म सगर् त अरु पनि होलनि न्भनेर् मैले वस्त गरिन् तर पचि त तोत रम ले मलै नै पो बोलकि रहिच मैले थह पये तर मैले नदेखे जस्तो गरे तर उ आयर् मेरो हत् समयेर् मलै तनेर् औत कुनम लगि र सोदि तिमि नेपल् मै चौ तेहि पनि क्त्म् तर मलै फोन् पनि गर्दौन् केहो ? भनि मैले भने हेर् तिमि कसैको भै सकेउ अब फोन् गरेर् क् गर्नु तर उस्ले भनि कसैको भये भन्दै म मेरो पुति पनि उस्को गोजिम त लगयेर् हिद् दैन नि म झस्के अनि उस्ले भनि आज् मेरो घर्म जौ कोए चैन म मत्र हो भनि मैले हैन म जदिङ् अर्कको बुदि सग रति उदि चिनेको मन्चे ले देखो भने क् भन्च भने रतिम कस्ले देख्च तेहि मथि म सग कर् चके जम्न भन्न थलि थिकैच भनेर् मैले सथि लै भने म जन्चु यर् मेरो भोलि अक् दम् जरुरि कम्च सुत्नु परो भने उस्ले भनो रति अक्लै जन्चस् मैले बिके लियेर् गको थिये मैले भने केहि हुदैन् बिके चैन् गै हल्चु भने उस्ले ओक् कु तके करे भन्यो मैले थन्क् योउ भनेर् बिद लिये उ पनि बिद लियेर् आए उस्को घर् चहि बलजु म रहिच उ कर् म अगि अगि म बिके म पचि पचि गयेउ उस्को घर्म अक् जन बहिनि कम् गर्दि रहि६ र तो बहिनि लै उथै अनि भनि बुनु यह दद लै अक् पक्क् लेइ देउत भनि तो बुनु पनि रत्को ११।१२ बजे तिर् उथेर् गयेर् मलै रक्सि लेइ दि उस्ले मेरो परि चये दि उ मेरो सनि मको चोर हो तिमि अब गयेर् सुत भनि तो बुनु ले पनि हुन् भन्दै गै मैले तो पक्क् सिद्दये अनि उस्ले पनि आफ्नो कपद फेरिच कस्तो सेक्स्य् कपद लगको थि भने उस्को काद देख्दै मेरो लदो ले निउ खोज्न थलो तर म समलि रको थिये उस्ले आफ्नो बुदको केहि कपद निकलि र भनि यत्त कै सुत्ने कपद फेर् हनि मैले उस्लै भने तिमि अक् चिन् उत जौनत अनि चङे गर्चु भने तर उस्ले उसैको अगदि फेर्नु पर्ने भनि मैले पनि थिकैच भनेर् कपद फेरे अनि उस्को र मेरो लिल सुरु हुन्त् हलो उस्ले भनि आम पोइलको भन्द पनि अजै थुलो भयेच नित मेरो रज भन्दै मेरो लदो चुस्न थलि मैले पनि उस्को पुति खेलौन् थले यस्तै करम् हम्रो १०।१५।मिनेत् जति बितो तेस् पचि मैले उस्लै मथि चदयेर् म मुनि सुतेर् चिक्न थले पनि अलिक् धेरै आको हुनले केर निकै आवज् आयो प्यत् प्य्त गर्दै तेस् पचि मैले उस्लै भने अक् चिन् चुसन उस्ले पनि चुस्न थलि अक चुसे पचि उस्ले भनि मेरो पनि चतन् त मैले पनि चतेको त यर् पनित कस्तो नुनिलो जस्तो पो हुदो रहि६ यर् तर मैले मेरो जिब्रो उस्को पुतिको दुलो म चिरै दिये उत रुये जस्तो पो गर्न थलि यययययययय गर्न थलि र अक् चिन् म भनि तिम्रो लदो चिरौन आफु लै कस्तो भै सको भनि र मैले मेरो लदो उस्को पुति म अक् चिन् पोइल तल मथि गर ये अनि चिरौन थले उस्ले मलै कसियेर् समौन् थलि मैले पनि जोद् जोद्ले दिन् थले उस्ले खै कसरि हो पुति लै चुमुक्क बनै यर् मलै त यति मज आयो कि म पगल् जस्तो भयेर् म पनि पो करौन् थले चु यसरि।१५।२० मिनेत् चिके पचि मेरो लदेले फुसि झर्न लगेको थियो मलै बहिर् निकल्न अल्चि लगोर् भित्रै झरि दिये उस्ले भनि रम् रम् मेरो त दिलो नै तलियो कि केहो कति धरेइ झरेको मुखम झर्देको भये कति मल हुन्थियो भनि र मेरो लदो उस्को पुति बत् निकलेर् चुस्न थलि मैले सोदे मज आयो भनेको उस्ले भनि धेरै मज आयो पोइल को भन्द पनि मज आयो भनि तो रत् मैले ।४।५। चोति जति चिके अनि बिहनै म मेरो रूम् तिर् गये कपद लगयेर् ओफ्फिए गये उस्ले फोन् गरि क्६ रज सन्चै चौ भनि मैले भने सन्चै चु भरै फोन् गर अहिले म ओफ्फिके म चु उस्ले फोन् रखि तेस् पचि बेलुक फोन् गरि र ब्भनि म तिम्रो कोथम आउन चहन्चु भनि तर मेरो घर् बेति कद हुनु हुन्थियो क्त् मन्चे कोथ म लेउन नपौने सर्थ थियो तर मैले भने मरो बहिनि गौ द्केहि आउ दैचे घर् बेति ब भनेको बहिनि हो भने थिकै च तर फल्तो क्त् लेउने हैन भने मैले हुन्च भनेर् उस्लै फोन् गरे हल्क गौको जस्तो कपद लग येर् बोउद म आउ म तिम्लै लिन् आउचु भने उस्ले हुन्च भनि अनि बेलुकको ६।बजे तिर् म उस्लै लिङ् अये अनि हमि सगै आयेउ मैले खन पोइल नै बनको थिये अनि खन खयेर् हमि फेरि आफ्नो कम् सुरु गर्न थलेउ रत् भरि मैले उसि चिके चुसये मैले पनि उस्को चते बहुत् मज लियेउ तेस्को ५।६।दिन् पचदि उस्को बुद पनि उ।क्। बत् आयो तर पनि अजै हमि तिमे मिलये चिक्चौ 

कृपया ध्यान दिनु होला यो कुनै शैक्षिक साईट होईन र यहाँ भयका कुनै पनि पाठ्यबस्तु शिक्षाप्रद पनि छैन । धन्यबाद । ।